PaperLab awarded as COMPANY FOR NATION ECO-FRIENDLY ENVIRONMENT. Thank you for your trust on PaperLab products. Together to protect Vietnam Environment. 


For more information, please see at below links:

Links: Khởi động chương trình Vì môi trường xanh Quốc gia

Khởi động chương trình Vì môi trường xanh Quốc gia

Sôi nổi các hoạt động “Vì môi trường xanh quốc gia” 2018